2001-04-11 kom beslut från Länsstyrelsen i Norrbottens län att genom förordning ge som uppdrag till Lantmäterimyndigheten Norrbottens län att pröva frågan om bildande av fiskevårdsområdet

Ullatti fiskevårdsområdesförening bildades 2002 efter utredning och beslut från Länsstyrelsen i Norrbotten samt Lantmäterimyndigheten i Norrbottens län.

"Äganderätt till fisket inom området som berörs vid bildande av Ullatti fiskevårdsområde, Gällivare kommun
Fisket inom Ullatti by anses enligt praxis samfällt för skifteslaget då det vid laga skifte fastställt 1905-03-18 ej omnämndes i handlingarna.
Inom kronomark som berörs av fiskevårdsområdet finns också ett antal reglerade ströängar till fastigheter inom Ullatti.
Även fisket i vattenområden som tillhör ströängarna får anses samfällt för Ullatti bys skifteslag. Skifteslaget förvaltas av Ullatti samfällighetsförening."

Fiskevårdsområdesföreningen har sedan 2002 i samverkan med länsstyrelsen utfört en lång rad åtgärder och projekt för att förbättra förutsättningarna för fiskbeståndet och för sportfiskare.

Bl.a. har röjning av vandringshinder och återställande av lekbottnar som förstörts genom flottningen av timmer gjorts
Grundliga inventeringar av fiskbestånd och åtgärder för att förbättra och skydda kritiska bestånd har utförts.

Vidare har röjning av vägar och stigar, uppförande av vindskydd, grillplatser, soptunnor, vedupplag, fisketillsyn m.m. gjorts genom åren.
På senare tid har vi upprättat ett nytt modernt system för att tillhandahålla fiskekort och samla in statistik för att hålla koll på hur fiskebestånden klarar sig.
Vi har gjort en helt ny och modern hemsida för att sprida en positiv bild av Ullatti i världen med information om byn, servicen och utbudet av aktiviteter
Här fokuserar vi från föreningen naturligtvis på fisket, men allt som gynnar byn får utrymme, som t.ex. skoter, skidor, vandring, cykel, boende m.m.

Har någon ett intresse av att bli guide eller erbjuda andra tjänster eller varor som mat, uthyrning av cyklar, kanoter eller annat så hjälper vi till att förmedla detta.
Sportfiskare är en bra kanal för spridning då det pratas och planeras mycket resor och aktiviteter i dom kretsarna.

ALLT! arbete har utförts ideellt och utan någon som helst ekonomisk ersättning för utförda arbeten eller resor.